Selamat Berbahasa Kebangsaan

TATABAHASA BAHASA KEBANGSAAN

Menyenaraikan beberapa buah makalah dan buku atau bahan lain tentang tatabahasa untuk rujukan pengunjung. Sesetengahnya boleh dimuat turun.

MORFOLOGI

Pengimbuhan Memperkaya Kosa Kata Bahasa Melayu - SuhaimiMohdSalleh

Dalam dan Fungsinya - SuhaimiMohdSalleh

Dia, Ia dan Ianya- SuhaimiMohdSalleh

>  Kecualian dalam Bahasa Melayu - SuhaimiMohdSalleh

Keliru Menggunakan Me(N)-...-kan dan Me(N)-...-i- SuhaimiMohdSalleh

Kata Bukan Perintah dalam yang Berfungsi Perintah - Ahmad Muaz Ahmad Khair

Kata Nafi dalam Bahasa Melayu - Kho Thong Eng

Mengajar + Penerima Mengajarkan + Perkara - Mohd Isa Abd. Razak

BIBLIOGRAFI BAHAN

Pelita Bahasa. Dewan Bahasa dan Pustaka (Majalah Bulanan)

Dewan Bahasa. Dewan Bahasa dan Pustaka (Majalah Bulanan)

>  Nik Safiah Karim, dll. Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga. Dewan Bahasa dan Pustaka (2008)

>  Ahmad Khair Mohd Noor. Pengantar Sintaksis Bahasa Melayu. (Tatabahasa: Ayat). Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd. (2003)

>  Asraf. Petunjuk Tatabahasa Bahasa Melayu. Sasbadi Sdn. Bhd. (2007)

>  Abdullah Hassan, dll. Sintaksis Siri Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu. PTS Professional (2006)

>  Abdullah Hassan. Morfologi Siri Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu. PTS Professional (2006)

>  Awang Sariyan. Tuntunan Bahasa Asas Pegangan Pelajar Edisi Kedua. Pearson Malaysia Sdn. Bhd. (2005)

>  Asmah Hj. Omar. Nahu Melayu Mutakhir Edisi Kelima. Dewan Bahasa dan Pustaka

SINTAKSIS

Objek dan Pelengkap dalam Binaan Ayat- SuhaimiMohdSalleh

Kelewahan Mencacatkan Kecemerlangan Berbahasa - SuhaimiMohdSalleh

Ayat Majmuk - SuhaimiMohdSalleh

Ayat Dasar dan Ayat Tunggal dalam STPM - SuhaimiMohdSalleh 

Kesalahan Bahasa dan Cara Mengatasinya - Fauzi Amir Gus

Antara Ayat Dasar dengan Ayat Terbitan - Kho Thong Eng

Ayat Songsang Bahasa Melayu - Nawi Ismail

Penanda Ayat Tanya - Kho Thong Eng

SuhaimiMohdSalleh© 2010

Make a free websiteWebnode